... Loti دفترچه های کثیف داشت . تکالیف مدرسه را سرهم بندی می کرد . چون در این کار اجبار می دید . من نظم را از کف نمی دادم . خطا را هم منظم مرتکب می شدم . تکالیف مدرسه من مرتب بود ...