- این عالم بستر حرکت است و همه اشیاء ، لحظه به لحظه ، ناگزیر از و در حال تحول اند . آرامش و لذت در حرکت است. زیبایی ، استمرار حرکت است .

- در عالم واقع ، حرکت یعنی تحول در فیزیک و شیمی شیء : جرم ، سرعت ، ضربه ، مکان ، رنگ ، دما و ... 

- حرکت در عالم واقع ، قواعد و محدودیت هایی دارد : تزاحم اشیاء در مکان و زمان ، علت طلبی معلول ، پیوستگی و وابستگی جزئیات متکثر به هم ، استدراج ، حدود قواعد تحول های فیزیکی و شیمیایی  و ... . 

- تکامل یعنی افزودن توانایی حرکت شیء در بعدی جدید یا به نحوی جدید. 

- حرکتِ حرکت بوجود آوردن در عالم واقع ، وابستگی کامل به حواس پنج گانه و ادراک دارد . در این حالت ، حرکت آن چیزی است که به واسطه ادراک متوجه آن شده ایم ، مثلا جابجایی لیوان شیر روی میزمان .

- حرکت درونی ، آن چیزی است که بدون واسطه حواس درک شود ، مثل تحول در قوت اراده ، میزان شجاعت ، تمرکز .

- حداقل در نوع انسان ، این امکان هست ، که علاوه بر حرکت در عالم واقع ، بتواند در عالم ذهنی خویش نیز حرکت کند ؛ متحول شود.

- حرکت در عالم تخیل پایبندی به قواعد عالم واقع ندارد . 

- هنر ، سازنده و متحول گر موجودات عالم ذهنی است . 

- حرکت ذهنی که هنر ، بوجود می آورد ، نمی تواند منشاء تکامل باشد .

- از نظر اسلام عالم واقع ، مزرعه آخرت است . حرکت در عالم واقع سازنده است . حرکت در عالم ذهنی اثری جز اتلاف وقت ندارد .