.

نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند

جوانان سعادت مند ، پند پیر دانا را

.

حدیث از مطرب و می گوی و راز دهر کمتر جوی

که کس نگشود و نگشاید به حکمت ، این معما را

.