چرا باید بندگی خدا را کرد ؟

 - بخاطر خوب زندگی کردن . چون درک می کنم که پیامبر (ص) ، امیرالمومنین (ع) و حضرت اباعبدالله از همه زیبا تر زندگی کرده اند و آنها به این از بندگی خداوند رسیده اند .

 - انگار در دنیا گریزی از بندگی نیست . هرکس خود را بند بندگی چیزی درآورده و برای رسیدن به آن ، روز را شب می کند . خریدن یک خانه ، خریدن یک ماشین ، رفتن به یک سفر ، گرفتن یک مدرک ، رسیدن به یک زن ، به زانو درآوردن کسی و ... . کسی که بگوید من بنده کسی نیستم و آزادم دروغ می گوید . انگار که هویت ما در فقر و حرکت و هزینه دادن به سمت این مطلوب ها تعریف شده . هر مطلوبی جلوه ای از یکی از صفات وجودی است . خداوند جامع و کامل همه این صفات است . پس اگر بخواهیم عمر را هزینه چیزی کنیم ، خوب است آن را صرف لقاء الله کنیم . بدیهی است که لقاء الله از بندگی خدا حاصل شود .