از امام صادق (ع) :

ما تقرب العبد إلى الله عزوجل بشیء أحب إلیه من المشی

هیچ بنده ای به چیزی محبوب تر از پیاده پیمودن راه ، به خدا تقرب نجسته است .

من لا یحضره الفقیه/جلد2/ص218