- دنیای خارج برای ما از طریق ادراکات کشف می شود . هر جزء ادراک ما یک گزاره شخصیه است ، مثلا رنگ شیء سیزدم قرمز است. اما در مکاشفه خود از جهان خارج متوجه کثرت هم هستیم .(نمی دانم کثرت یک فطرت برای ذهن است یا کثرت متاخر از اولین ادراکات و برمبنای اصل اولیه امتناع جمع نقیضین برای ما ثابت می گردد.به هر حال کثرت برای ما ثابت است.) هر فرد از کثرات خارج در زبان من به صورت یک شیء نمایش داده می شود.

- محمول محصول اولین انتزاع از اولین فهم شباهت دو شیء است . من ادراک می کنم که از هر دو شیء سیزده ام و نوزده ام  نوری با طول موج حدود 700 نانو متر به سمت شبکیه چشم ام ساتع می شود. حال برای اینکه در ذخیره دانش مقتصد باشم (یا به هر دلیل دیگر) این دو ادراک را به این شیوه مختصر می کنم : قرمز، نور هایی است که با طول موج 620 تا 750 نانو متر متساعد می شوند. پس از آن دارم : شیء سیزدهم قرمز است/شیء نوزدهم قرمز است.

- ظاهرا محمول ها در حقیقت همان ماهیت ها هستند و اگر ماهیت ها مطابق حکمت صدرایی حدود وجودند و اگر اشیاء مدرَک ما موجودات محدودند پس محمولات ، نمایشگر کسر هایی از وجود کامل هستند مثلا اگر یک پرتو نور از جهت این کمال وجودی که شامل همه طول موج های نور باشد ناقص باشد و مثلا تنها شامل نورهایی با طول موج 620 تا 750 نانو متر باشد، آن نور یک نور محدود است و محمول "قرمز بودن" اشاره گر آن است.

- تا اینجا عناصر زبان من برای بیان یک ادراک، یک شیء متعین و یک محمول ذهنی است.

- اقتصاد در ذخیره سازی ادراکات یا فشرده سازی معنا : این اقتصاد و فشردگی هم باید در عنصر شیئیت زبان من باشد و هم در عنصر محمولی آن. فشردگی در ساحت عنصر شیئیت بوسیله صور جزئی و صور کلی حاصل می شود(مثلا به جای به حافظه سپردن سقراط و افلاطون و ارسطو میراست می گوییم هر انسانی میراست) و در ساحت محمولی با امکان ساخت محمول های مرکب بدست می آید(مثلا تصور انسان، فشرده ای است از حمل های : ذوابعاد ثلاثه + نامی + حساس + ناطق).

- منطق محمولات هم دقیقا همین رو می گه :

johar = section.addPridicate();
3d = section.addPridicate();
jesm = johar & 3d;
naam = section.addPridicate();
nabaat = jesm & naam;
hass = section.addPridicate();
hayvan =nabaat & hass;
nategh = section.addPridicate(); 
ensan = hayvan & nategh;

- الان من در اینجا فرضم اینه که تنها عنصر هر قضیه ای محمول اون قضیه هست . اما چه چیزهایی جا مانده . باید با یک استدلال ادامه بدم . مثلا مثلا معروف سقراط انسان است/انسان فانی است/پس سقراط فانی است .


soqrat = section.addPridicate();
faani = section.addPridicate();