هنوز خدا امید دارد ، به من ؛ بعد از این همه موج موج غفلت و عصیان و فرار کردن و گرفتاری های خود ساخته ام در دام دنیا ؛ هنوز خدا به من امید دارد . هنوز خدا رها نمی کند ... هنوز پرچم های امید ، رویا های وصال ، حضور در محضر انسان های خوب خدا ، احساس خوب و خنک لقاء الله ، همان تصور بهشتی که گاهی در یک خواب و رویا یا در میان یک شعر یا مصاحبت بویش به دماغم می خوردو می خواهم از خوشی بمیرم ، همان تنها نشانم از  جایی که می روم ، هنوز هست.

کلاس های حوزه شروع شد. با حوزه و کلاس های حوزه کاری ندارم ولی خدایا از این بخشایش بزرگ مصاحبت با آدم های حوزه متشکرم. حوزه ی فارغ التحصیلان که در زیرزمین یک باشگاه ورزشی تشکیل می شود ، برای من بام شیراز است .