آدم ها همه یک مجالند. یک صبحند که زود شب می شوند. ای جان خوب باش و از کوتاهی عمر غافل نشو. آدم ها زیبا و دوست داشتنی اند. آدم ها را دوست داشته باش و نزدیکان را بیشتر دوست داشته باش.