.

اسلام ، حق است . از جانب خداست . اسلام ، هم آخرت و هم دنیای ما را سامان می دهد .  باور کنید .

.

مردم ؛ ما به جز با اسلام به سعادت نمی رسیم . مسلمانی در حکومت غیر اسلام نمی شود . باور کنید .

.

اسلام این توان را دارد که از پس اداره جامعه بربیاید . اصلا اسلام ایده های نهایی را برای رهبری جمعیت ها دارد . اسلام برای حکومت و سیاست و عدالت و اقتصاد و تربیت و فرهنگ و هنر حرف دارد . باور کنید .

.

امتداد حرکت تربیتی همه انبیاء و ائمه و صالحین و شهدای کل تاریخ ، امروز به این جا رسیده . به ما ، به ما وارثان و پیروان مکتب شیعه ، که معتقدیم دنیا مزرعه آخرت هست . که می شود و باید خوب زندگی کرد. امروز اگر ما همه به این راه اعتقاد و اعتماد داشته باشیم ، می توانیم در ماموریت انبیاء سهیم باشیم و می توانیم به دنیا شهادت بدهیم که اسلام حق است و با اسلام و فقط با اسلام می شود درست زندگی کرد و به تکامل رسید. باور کنید .

.

مردم ؛ اسلام مکتبی است که حشو و زائد در آن نیست و در آن همه راه ها مقصد اند. ما به این گفته ها ایمان داریم . باور کنید .

.

طرح فقهای اسلام ، برای رهبری جامعه در دوران غیبت معصوم ، دوازدهم فروردین 1358 باموافقت 99 درصد آراء ، توسط مردم ایران پذیرفته شد .

.

طلاب علوم اسلامی ؛ آن حرف ها بر زمین مانده است . باور کنید .