... اگر می بینی با این همه مطالعه و تفکر ، بهره ای نمی گیریم به خاطر این است که از نیاز ها بی خبریم. در حالی که به ویتامین ث نیازمندیم فقط کباب برگ خورده ایم . بی شک کباب غذای خوبی است . اما من به چیز دیگری نباز دارم که به آن نرسیده ام ...