چرا نوشتن ؟

-نوشتن ، فکر را به حرکت می اندازد . از بن بست ها در می آورد . با نوشتن دانسته ها ثبت می شند و در موقعیت های شک و ودودلی با قوت بیشتری در برابر شبهه ها ظاهر می شوند .

 

چرا یادداشت های خصوصی در دفترت تورا کفایت نمی کند ؟ آیا در وبلاگ نویسی ، اراده جلوت داری ؟ عقده دیده شدن ، تحسین ؟

- در وبلاگ ، خود را در معرض داوری می بینی . حتی اگر مخاطبی نباشد . این معرض داوری ، مغز را به جولان می اندازد ، تلاش می کند حدس بزند ، عکس العمل چیست ، پاسخ پاسخ ها چیست . مغز به حرکت در می آید .

- نوشتن در وبلاگ مفید یقین است ، با این برهان که اگر نوشته های من ایراد منطقی داشتند ، حتما کسی تذکر می داد .

 

چرا باید مغز را اینچنین تحریک کرد ؟چرا باید یک الزام کاذب برای او تعریف کرد ؟ اگر سوال های تو خود محرّک این تحرک عقلی نیستند ، چرا باید آن ها مصنوعی و شبیه سازی شده پدید آورد ؟

 

چرا به نوشتن پایبندی نداری ؟

- ؟