به نظرم رسیده بود که طلبگی فرصتی نیست که بشه به راحتی اونو از دست داد. 3 بار به قم رفتم و سه بار به نتیجه پذیرش و اعتراضم اعتراض کردم ... تا اینکه بار سوم شد. حالا من طلبه مدرسه معصومیه قم هستم ؛ به خرج وجوهات مسلمین و پول نفت و مالیات حکومت اسلامی درس علوم اسلامی می خوانم و متعهدم تا از این دانش کسب شده در آینده به نفع اسلام و مسلمین استفاده کنم.