- من چیستم ؟

من موضوعی مرکبم .

 - چرا این اجزای متباین با هم جمع شده اند ؟

؟

 - اجزای این ترکیب چیست ؟

اجزای مشترک با جمادات :

عده زیادی مولکول که از اشکال مختلف ترکیب اتم هایی که از اشکال مختلف ترکیب الکترون ها ، پروتون ها ، نوترون ها و سایر اجزای اتمی که از اشکال مختلف ترکیب اجزای زیر اتمی و انرژی تشکیل شده اند . این اسامی در حقیقت اشاره می کنند به دسته ای از صفات که در قالب یک موضوع ادراک شده اند . شناخته شده ترین این صفات در این سطح ، گرایش به اتحاد با سایر جمادات (گرانش عمومی) ، مقاومت در برابر نیروی محرکه(اینرسی). انگار جماد ، گرایش تنها به وحدت دارد و کثرت را نمی پذیرد و چون حرکت ملتزم کثرت است از آن می گریزد در حالی که اراده بر کثرت تعلق گرفته و نهایتا مرکبی از کثرات است .

اجزای مشترک با نباتات :

حرکت در غیر جهت گرانش ، گرایش به گسترش ، ادراکات حسی ، جذب ، دفع ، تولید مثل ، مرگ (تجزیه به اجزاء) . انگار نبات ، در درجه ای بالاتر از جماد می خواهد وحدت را به جز به هم چسبیدگی فیزیکی ، با وحدت در غایت حرکت نیز حاصل کند اما چون ارده بر کثرت تعلق گرفته و کثرت مستلزم تباین است این وحدت هم نهایتا در تزاحم با دیگر حرکت ها ، از بین می رود و نبات تجزیه می شود .

 

اجزای مشترک با حیوان :

؟

اجزای خاص انسان :

؟