آیا قصه برای همه لذت بخش است ؟ چرا برخی افراد تا اسم قصه آورده می‌شود، می‌گویند مزخرفات است ؟

  - ؟

 

  چرا باید امر لذت بخش را ترک کرد ؟

  - برای درک یک لذت بیشتر و یا جلوگیری از دردی که بدانیم ملازم امر لذت بخش است .

 

  آیا شناخت هایی که در قصه حاصل می شوند ، ارزشمند اند ؟

  - ؟

 

  فرق یک قصه واقعی با یک خبر یا یک گزارش تاریخی ازنظر شناختی که حاصل می شود چیست ؟ مثلا چرا به کتاب  "مردی در تبعید ابدی" به عنوان یک قصه نگاه می شود و نه یک تاریخ نگاری ؟

  - ؟

 

 آیا انواع قصه ها ازاین جنبه ها احکام متفاوتی دارند ؟

 - ؟

 

  قصه با دروغ پردازی چه تفاوتی دارد ؟  انگیزه نویسنده  در حاصل احکام می تواند موثر باشد ؟ اگر مخاطب بخواهد دروغ بشنود ،نویسنده  اخلاقاً مجاز به این کار هست ؟

 - ؟