بینوایان  موزیکال . سکانس توبه والژان در اول فیلم بیش از همه و بعد ، سکانس مناظره بین جهاد و معشوق و همه صحنه های مقابله والژان با ژاور فوق العاده بودند . البته قسمت های عاشقانه اش هم خیلی نجیب و زیبا درآمده بود . فکر می کنم سینما بعد از فیلم هوپر حق اش است بیشتر به رسانندگی اش تفاخر کند . نباید بدون تحسین از آن گذشت .
قصه فیلم ، تماماً در خدمت دین است . کاش می دانستم نظر اسلام راجع به این زیبایی بی حس کننده چیست . کاش پیامبر هم بود و می دید  .