اگر از تو جدا باشم نباشم / به غیری آشنا باشم نباشم

من بی دست و پا در زیر تیغت / به فکر دست و پا باشم نباشم